Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TINESSA

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tinessa.pl
Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Tinessa.pl jest firma:

Inez Kaszuba Tinessa
ul. Modrzejowska 23
41-200 Sosnowiec
NIP: 6282280509
REGON: 388588076
Dane kontaktowe sprzedawcy:
Email : tinessashop@gmail.com
Telefon kontaktowy: 887705115

Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego tinessa.pl m.in. sposób składania zamówień oraz ich realizacji, sposób oraz terminy dostawy produktów, odstąpienie od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

I. DEFINICJE

 • Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem www.tinessa.pl
 • Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tinessa Inez Kaszuba, ul. Modrzejowska 23, 41-200 Sosnowiec. NIP 6282280509,  REGON 388588076.
 • Strona internetowa – adres elektroniczny tinessa.pl, pod którym działa Sklep internetowy;
 • Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem tinessa.pl,
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty oraz wszelkoe szczególy dotyczące zamówienia: ilość, rozmiar produktów, adres i sposób dostawy, wybór rodzaju płatności.
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/ów – w rozumieniu kodeksu cywilnego – zawarta pomiędzy właścicielem Sklepu internetowego a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Usługa Elektroniczna– usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 • Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827);

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 • Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 • Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 • Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 • Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Klient może złożyć Zamówienie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego.
 • W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 • Sklep www.tinessa.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 • Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 • Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

IV. CENA I FORMY PŁATNOŚCI

 • Operatorem systemu płatności jest  PayU z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186.
 • Dostępna jest także płatność kartą. Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • Dostępna jest wysyłka za pobraniem.
 • W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 • Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych lub w odniesieniu do których zostało wysłane do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
 • Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 • Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia.
 • Dostawy zamówionych produktów realizowane są w terminie około 7 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za zamówienie przez Sklep internetowy. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 20 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu Zamówienia przez Klienta).
 • Do czasu realizacji zamówień należy doliczyć czas dostawy przez przewoźników ( z reguły jest to 1-2 dni roboczych )
 • Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu lub faktura na życzenie klienta..
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • Informacja w zakresie całkowitej wartości zamówienia, w tym kosztów przesyłki, podawana jest Klientowi na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.
 • Zamówienia odbierane są przez przewoźników wyłącznie w dni robocze.
 • Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. 
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 • Sprzedający zwraca wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta zwracanego towaru wraz z formularzem zwrotu i paragonem.
 • W przypadku kiedy zwracana jest część zamówienia, nie są zwracane koszty wysyłki. W przypadku kiedy zwracane jest całe zamówienie, zwracane  są koszty wysyłki ( jeśli wysyłka była gratis nie są zwracane koszty wysyłki )
 •  Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej. 
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 VII. REKLAMACJE

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkt. 
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie (na formularzu dołączonym do zwracanego, reklamowanego towaru) lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy udostępnione w niniejszym regulaminie lub w zakładce „wysyłki i zwroty”.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Jeżeli niemożliwa jest wymiana towaru na taki sam, wolny od wad klientowi zostaną zwrócone środki ( cena jaka obowiązywała w momencie zakupu towaru, taka jak na paragonie )
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę ( „wysyłki i zwroty”)

VIII. DANE OSOBOWE

 • Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
 • Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania tych czynności, Klient powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: tinessashop@gmail.com.
 • Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 • Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 ) kodeksu postępowania.
To top